Växter


Fåtal växter på våren
Långvind består dels av kust, dels av skogsmark på blockrik morän. Utanför området finns dels skogsmark med kärr och myrområden, dels tidigare odlingsmark och i ringa omfattning fortfarande odlad mark.

I Långvind är floran relativt artfattig men långt ifrån ointressant. Artrikast är de före detta odlingsområdena på delar av Byåsen och i gamla inägor.

Vårtid finns enstaka bestånd av blåsippa, hästhovsört, vårfryle, vitsippa och i området mellan Svensviken och Dragöspunsarna tibast.

Bestånden av såväl blåsippa som tibast har minskat oroväckande sedan Långvind blev fritidsområde.

Mångfald under sommaren
Sommartid ökar växtligheten, mångfalden är påtaglig.

Vid stränderna finns en yppig vegetation av strandråg, ofta under högsommaren med en kant av strandvial (strandärt). Vidare finns strandvänderot, strandglim och strätta samt innanför strandrågen mer eller mindre sammanhängande stora växtplatser av mjölon. Vid Snäcken finns ett inhägnat naturreservat bevuxet med strandurskog av tall och undervegetation av lavar.

På tomterna finns en flora, som blir rikare ju lägre ambitionsgrad tomtägaren har. Denna flora är inte naturlig för området, utan beror på varifrån matjorden har kommit. Där finns allehanda "ogräs" och diverse ängsväxter.

Vallen och pyrolor i skogen
I skogen är två örter mycket frekventa, ängs- och skogsvallen. Vidare finns gott om såväl skogsstjärna som ekorrbär, i mindre omfattning även liljekonvalj, getrams och ormbär.

I fritidsområdets skogar finns linnéa och ögonpyrola. Här finns minst fem ytterligare pyrolaarter, klot-, klock-, grön-, vit- och björkpyrola.

På avverkningsområden växer mjölkört. Där finns också mycket gott om hallon och under våren stenmurkla.

Hjortron och tranbär på våtmarker
På våtmarkerna finns rosling, skvattram, missne, hjortron, tranbär, älggräs, pors, sileshår, tätört och vattenklöver. I våta diken finns under våren kabbeleka och under högsommaren slåtterblomma, enstaka åkerbär, som här ligger på sin sydgräns och sällan ger bär, kråkklöver och fackelblomster.

I öppna vattensamlingar, liksom i sjöar och tjärnar, finns gul och vit näckros, pilblad, blomvass, olika nateväxter - som gäddnate och rostnate - svärdslilja, vass, ängsull, tuvull med flera arter.

Tjärblomster på torrmarker
På torrmarker, till exempel delar av Byåsen, växer gott om tjärblomster samt allt mindre frekvent kattfot, humlelucern, brunklöver, harklöver, fetknopp, kärleksört, brudbröd, ormrot och gulmåra samt framåt höstkanten kungsljus.

På ängsmark, gamla inägor och vissa vägrenar är vegetationen riklig men inte så artrik. Där växer mycket hundloka/hundkäx, vitmåra, grässtjärnblomma med flera stellariaarter, blåklocka och ängsklocka samt sällsynt stor blåklocka.

Andra växter är prästkrage, rölleka, nysört, rödblära, backnejlika, midsommarblomster, skog- och rödklöver, kärringtand, gulvial, kråkvicker, daggkåpor såsom vall- och ängsdaggkåpor, smörblomma, blodrot, femfingerört, brunört, blåsuga och yppig "gräsvegetation" med bland annat ängskavle och rörflen.

På ängsmarker där det tidigare varit bebyggelse och på många inägor med grunder efter torp, finns diverse förvildade trädgårdsväxter, bärbuskar, perenner, syren, druvfläder och apel. Vid Långvindsbruk finns förvildad körvel, som tillsammans med linden luktar hostmedicin.

Gott om lingon och blåbär
I Långvind finns gott om lingon och blåbär, relativt mycket smultron samt redan nämnda hallon och tranbär.

I markerna finns en hel del kryptogamer som ormbunkar, fräken och lummer, mossor och lavar. Det finns också gott om svampar. Kryptogamer och svampar behandlas dock inte i denna artikel.

Inga ädellövträd men gott om andra trädslag
Naturligt växande lövträd är björk, asp, rönn, hägg, grå- och klibbal samt diverse salixväxter som vide och sälg. Ädellövträd växer inte naturligt i området; dock finns en planterad lindallé i Långvindsbruk.

Barrträd finns i form av tall, gran och en.