Djur


Få saltvattensfiskar, många sälar
I Östersjökustområdet - havet, skärgården och stränderna - avtar vattnets salthalt ju längre norrut man kommer. Därför finns få saltvattensfiskar i Långvind, främst torsk. Däremot finns många sötvattensarter, som tål bräckt vatten, id, älvsik, harr, röding, abborre och gädda. I havet finns vandringsfiskar som lax.

Sötvattenlevande kräftdjur, som sötvattengråsugga och flera musselkräftarter, går ut i havet vid kusten.

Däggdjur vid kusten finns i form av gråsäl och tumlare. Sälarna har varit sällsynta under större delen av 1900-talet, men under århundradets sista årtionde började gråsälen öka markant i antal.

Häckfåglar vid kusten är måsfåglar, änder och olika slag av vadare.

I kustbandet finns också Sveriges största rovfågel, havsörnen. Under 1960-talet var den på väg att bli utrotad på grund av miljögifter; nu har den återhämtat sig.

Smådjur i skogen
I vegetationsrika sjöar och kustnära slättbygder finns gädda, abborre och mört, olika fågelarter som gråsparv, kråka, björktrast, stare, lövsångare, änder, vadare och måsfåglar.

Invandrare från öster är mårdhunden, från söder igelkott och rådjur,

I blandskogen finns älg, räv, ekorre, skogshare, mårddjur, sork och grävling. Det finns även minkdjur och vesslor.

Fågelarterna är främst kattuggla, lövsångare, domherre, talgoxe och gök.

Kräldjur finns i form av huggorm och skogsödla.

Fåglar av alla sorter
Fågellivet är rikt. Havsörn förekommer vid kusten, liksom fiskgjuse, gräsand och andra andfåglar. Skogsfåglar finns i form av tjäder, järpe och orre.

Rovfåglar och ugglor är köttätare, som livnär sig på marklevande eller flygande arter. Rovfåglar kräver lämpliga häckningsplatser och tillräckligt med föda. Ormvråken äter möss, ormar och ödlor; den jagar gärna stillasittande från en pinne.

Bivråk är en insektsätare. Kråkfåglar är allätare och rövar ägg.

Skogens konung dominerar
Älgen är den dominerande växtätaren i Långvind. Som vinterbete föredrar den lövträd som rönn, asp och björk, men äter även tall och gran. Älgen lever gärna ensam, utom på hösten, och söker sig ofta till nya platser. Tjuren har större hemområde än kon. 

Rådjur finns också. Främsta fiende är lodjuret.

Lodjur förekommer, men enbart ett mindre antal exemplar.