Om samfälligheten


Långvinds samfällighetsförening ansvarar för gemensamhetsanläggningar inom Långvinds fritidsområde och anslutande väg. Vägar, vattenverk och vattenledningsnät är de viktigaste gemensamhetsanläggningarna.

Alla fastighetsägare inom området är medlemmar i Långvinds samfällighet. Dessutom är övriga fastighetsägare, som är boende utmed av Snäckenvägen medlemmar och röstberättigade i Snäckenvägens gemensamhetsanläggning 7, GA7.

Samfälligheten skickar ut faktura på årsavgiften i slutet av april eller början av maj varje år. Fakturan skickas via e-post till alla som angivit e-postadress och via brev till övriga. Den medlem som inte fått sin faktura i mitten av maj ombeds att kolla i sin "skräppost" och att höra av sig till kassören om den fortfarande inte finns. Vi rekommenderar alla medlemmar i föreningen att lägga in "kassoren@langvind.se" som betrodd avsändare i sitt e-postprogram. Förfallodag för årsavgiften är 1 juni, därefter påförs påminnelseavgift.

Samfälligheten styrs av en Lantmäteriförrättning och beslut tagna på den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman väljer även en styrelse för det kommande året som genomför det som förrättningen stipulerar och det som årsstämman beslutat.

Medlem som önskar föreslå en förändring rörande föreningens verksamhet, till exempel ett ökat eller minskat serviceutbud, ska skriva en motion till styrelsen. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 31 maj för att behandlas och beslutas om på samfällighetsstämman i juli.

Som första stavelsen i ordet Samfällighet antyder så är samfällighetsföreningen vår gemensamma förening och vårt gemensamma ansvar. Alla medlemmar är röstberättigade på årsstämman där vi gemensamt beslutar, genom majoritetsbeslut, om det kommande året och sedan överlämnar till den valda styrelsen att genomföra det som beslutats.

Fastighetsägare som säljer/överlåter sin fastighet och/eller båtplats i Sörfjärden ska anmäla det till kassören. Ägarbyte

Fastighetsägare som ändrar sin permanentbostadsadress eller sin e-post-adress ska anmäla det till kassören. Adressändring

Fastighetsägare som erhåller bygglov på sin obebyggda fastighet i Långvind ska anmäla det till kassören. Erhållet bygglov