Skog


Den karakteristiska skogen inom Långvinds fritidsområde är gles tallskog. På en del ställen förekommer tätare skog med inslag av gran och lövskog. För att bibehålla den karakteristiska skogen är det önskvärt att hålla efter lövsly och mindre granar, och ibland även små tallar om de står för tätt.

Efter ett stämmobeslut i slutet av 1990-talet, har parkgallring på stora delar av föreningens mark genomförts under den senaste dryga 20-årsperioden. Med parkgallring menas att det lämnas ett avstånd mellan träden på 5-12 meter, i vissa fall lite större avstånd. 

Avverkning av träd eller åverkan på träd (kapning av toppen) på samfällighetens mark, får inte utföras utan att först ha kontaktat och fått godkännande av föreningens skogsansvarige. Röjning av lövsly och mindre barrträd på föreningens mark är tillåtet. Finns inblandning av mindre tallar bör de sparas, med ett ungefärligt mellanrum på 5-8 meter mellan varje träd. Detta för att det skall finnas skog av varierande ålder inom området även fortsättningsvis. Föreningen ser det som mycket positivt om vi kan hjälpas åt att röja på våra gemensamma områden. Det fonderade överskottet från skogsavverkningar skall i första hand användas för att hålla stigar och vandringsleder öppna. Övrigt att tänka på för allas trivsel är att det kan vara klokt att samråda med sina grannar om träd på tomten. 

För kontakt med skogsansvarig, se Verksamhetsansvariga under Kontakt

Jakt

Det bedrivs ingen jakt inom fritidsområdet, däremot jagas det på angränsande marker. När jakt bedrivs på angränsande marker kan det hända att en älg och drivande hund rör sig in på fritidsområdet. I sådana fall avbryts jakten och en jägare, utan vapen, kommer att följa efter hunden för att koppla den.