Pressmeddelanden


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivelse till Fiberstaden AB och Hudiksvalls kommunstyrelse från Långvinds samfällighetsförening den 24 november 2006

Fibestaden AB
Verkställande direktör Magnus Larsson
Hudiksvall

Kopia till kommunstyrelsen, Hudiksvall

Bredband till Långvind
Hudiksvalls kommunstyrelse beslutade hösten 2004 att ansluta telestation Saltpannan i Långvinds fritidsområde och ytterligare drygt 30 telestationer till Hudiksvalls kommunala bredbandsnät. Enligt beslutet skulle alla telestationer/orter/bygder utom tre anslutas med optofiber. Tre skulle anslutas med radiolänk: telestationerna Norrbobyn, Lumnäs och Saltpannnan.

Norrbobyn anslöts i april 2006 till Hudiksvalls stadsnät via befintlig radiolänk på vattentornet i Delsbo. Lumnäs anslöts i april 2006 med sjöförlagd fiberkabel från Matnäs. Stadsnätet gjorde hösten 2005 bedömningen att fiberanslutning var att föredra framför adioanslutning, vilket visade sig klokt.

Saltpannan är ännu inte ansluten, trots att projektering skedde 2005 för fiberanslutning med sjökabel från Skärså alternativt radioanslutning från vattentornet i Vågbro. Överenskommelse finns med Söderhamns stadsnät, genom muntligt avtal med IT Hälsinglands verkställande direktör Björn Eriksson, om hyra av fiber från kommungräns Hudiksvall-Söderhamn till Skärså eller Vågbro.

Telestation Saltpannan har 174 abonnenter (denna och övriga abonnentuppgifter är hämtade från senaste versionen av "Bredbandsanslutna adresser i Hudiksvalls stadsnät", daterad 2005-12-19). Saltpannan är den överlägset största telestationen i Hudiksvalls kommun, som saknar bredsandsanslutning. Saltpannan är sannolikt den enda telestation av sådan storlek, som saknar bredbandsanslutning i Gävleborgs län.

Fjorton telestationer som är anslutna till Hudiksvalls stadsnät är mindre än Saltpannan. Dessa stationer redovisar vi nedan, med ort eller by angiven inom parentes för respektive telestation. Orterna är samma som på kommunens karta "Bredbandsnät i Hudiksvalls kommun 2006":
Håcksta (Håcksta): 173 teleabonnenter
Fredriksfors (Fredriksfors): 171 teleabonnenter
Forsa (Trogsta): 167 teleabonnenter
Långbacka (Norrväna): 154 teleabonnenter
Lindefallet (Lindefallet): 125 teleabonnenter (Stadsnätet erbjuder fiberanslutning av abonnent)
Forsadalen (Långby): 124 teleabonnenter
Sunnanbäck (Matnäs): 107 teleabonnenter
Västtjärn (Västtjär): 105 teleabonnenter
Sivik (Sivik): 90 teleabonnenter
Norrbobyn (Norrbobyn): 87 teleabonnenter
Stamnäsby (Stamnäs): 79 teleabonnenter
Gårdsmyra (Svedjebo): 75 teleabonnenter
Lumnäs (Tronbo): 73 teleabonnenter
Östertolbo (Östertolbo): 57 teleabonnenter

Stadsnätet har 2006 byggt ut två telestationer fler än vad som fanns med i kommunstyrelsebeslutet, telestationerna Norrbo (Hålsjö), där Stadsnätet från början enbart erbjöd fiberanslutning, och Sivik.

Skälen för att ansluta Långvind till kommunens bredbandsnät är självklara:
- kommunstyrelsen har gett Hudiksvalls stadsnät i uppdrag att ansluta orten/området
- området har mobiliserat långt fler abonnenter än det antal Stadsnätet krävde för anslutning
- området rymmer flera företag som är beroende av bredband för sin verksamhet
- kundunderlaget, mätt i teleabonnenter, är större än under 14 redan stadsnätsanslutna telestationer
- antalet permanentboende växer i Långvind; totalt finns cirka 320 bebyggda tomter i området
- antalet fritidsboende i området är det högsta i Gävleborgs län och växer stadigt
- telestationen är inte aktuell för Telias bredbandsutbyggnad (adsl), eftersom den är radioansluten- rättviseskäl talar för att Långvind snarast bör få anslutning, före andra områdesanslutningar i och utanför huvudorten Hudiksvall.

I grannkommunen Söderhamn har i dag 99 procent av hushållen möjlighet att ansluta sig till det kommunala bredbandsnätet. I Hudiksvall är motsvarande siffra cirka 95 procent. Genom att ansluta telestation Saltpannan skulle Hudiksvall uppnå en högre hushållstäckning. I övriga hälsingekommuner - inklusive Söderhamn - sker en fortsatt bredbandsutbyggnad under andra halvåret 2006 och under 2007, i flertalet fall med nytt stöd av länsstyrelsen.

Stadsnätets webbplats säger 2006-11-24 att anslutning av Långvind kommer att ske under 2006: "2006 avslutar kommunen investeringsprojektet Hudiksvalls stadsnät genom att ansluta sex småorter och övriga orter till fibernätet: Svedjebo, Norrväna, Näsbyn, Sjömyra, Långvind och Sivik". Av kartan "Bredbandsnät i Hudiksvalls kommun 2006", daterad 2005-12-20, som bland annat finns på stadsnätets webbplats, framgår att Långvind är "projekterad radio- eller optofiberansluten ort 2006". Ett besked om fördröjning finns på webbplatsen 2006-02-24 om vårens utbyggnad, där man om anslutning av Saltpannan säger: "Måste vi tyvärr skjuta på framtiden". Denna framtid trodde vi - mot bakgrund av vad som i övrigt står på webbplatsen, kommunstyrelsens beslut och länsstyrelsens nya pengar till utbyggnad 2006-07 - var liktydigt med andra halvåret 2006. Så är uppenbarligen ej fallet.

Det finns tre sätt att ansluta telestation Saltpannan på:
1. Fiber från Enånger via kraftledning eller i marken.
2. Fiber från Skärså via sjökabel och hyrd fiber i Söderhamns kommun
3. Radiolänk från vattentornet i Vågbro och hyrd fiber i Söderhamns kommun.

Vi förordar något av alternativen 1 eller 2, eftersom en fiberanslutning ger en långsiktig och framtidssäker lösning. Fördelarna med fiberanslutning är många:
- inget problem med kapacitet
- möjlighet att distribuera tv och andra bandbreddskrävande och realtidsberoende tjänster
- möjlighet att hyra ut fiber till Telia, som har radiolänksanslutning av telestation Saltpannan
- möjlighet att erbjuda fiberanslutning direkt till företag och hushåll i området, gärna genom samverkan med samfällighetsföreningen på ungefär samma sätt som skett i Lindefallet eller Norrbo- möjlighet att i senare steg ansluta Långvindsbruk med fiber, där det finns 31 teleabonnenter.

Kommunstyrelsens ordförande, Sven-Åke Thoresen, har på fråga från Jörgen Bengtson våren 2006 sagt att kommunstyrelsebeslutet ligger fast och att Fiberstaden AB får omprioritera sin resurser för att ansluta Långvind till Stadsnätet.

Vi hemställer hos Fiberstaden AB om en konkret och bindande tidsplan för i första hand fiberanslutning och i andra hand kraftfull radioanslutning - minst 50 Mbps dubbelriktad nettokapacitet - av telestation Saltpannan i Långvinds fritidsområde. Långvinds samfällighetsförening är beredd att bistå i arbetet, till exempel genom att upplåta stadsnätsnodutrymme i det förråd som föreningen håller på att uppföra i anslutning till sommarbutiken cirka 200 meter från telestation och genom att arbeta med abonnemangsteckning av företags- och privatkunder i området.

Långvind den 24 november 2006

Långvinds samfällighetsförening genom

Björn Bergström Jörgen Bengtson
ordförande vice ordförande

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelande från Långvinds samfällighetsförening den 21 augusti 2006

Sol och moln över Långvind

Långvinds samfällighetsförening - största samfällighet i Gävleborgs län - summerade ännu ett framgångsrikt år på sin årsstämma nyligen i Långvindsbruk.

Antalet bebyggda tomter i Hudiksvalls sydligaste samhälle har sedan våren 2005 ökat med 7 stycken till 318. Totalt finns 439 delägande fastigheter i området. Antalet åretruntboende växte under verksamhetsåret 2005/06 till 36 och har sedan i våras fortsatt att öka. Samfällighetsföreningens omsättning ökar också stadigt, innevarande verksamhetsår till preliminärt 672 000 kronor och nästa år till cirka 1 047 000 kronor.

Långvinds fritidsområde har en unik service i form av en sommarbutik, med generösa öppettider sju dagar i veckan, fullt dagligvarusortiment, butiksbakat bröd och enkel servering. Områdets sportanläggningar har under året utvidgats med två boulebanor, totalrenoverad bangolfanläggning, uppfräschad fotbollsplan och nygammal badbrygga med tillhörande sandstrand på Korsholmen.

Nya strand- och skogsstigar har tillkommit. En omfattande upprustning av det asfalterade vägnätet började 2005. Långvind har fått en utvidgad fjärde småbåtshamn och två uppläggningsplatser för kanoter. En försiktig parkgallring slutfördes 2006.

För två år sedan startade samfällighetsföreningen webbplatsen langvind.se. Den har sedan förra årets stämma vuxit med nya webbsidor, hela 122 lokala nyhetsnotiser, aktivitetskalendern "Vad händer", en flitigt använd gästbok och flera kartor över området.

Men ett moln förmörkar himlen i Långvind. Hudiksvalls kommun har inte levererat utlovat bredband till området, trots att kommunstyrelsen gett Hudiksvalls stadsnät i uppdrag att ansluta telestation Saltpannan, och trots stor efterfrågan på bredband både bland permanentboende, företag och fritidshusboende i området.

Årsstämman i Långvindsbruk valde även ny styrelse, som med sin funktionella kompetens och geografiska bredd ger samfällighetsföreningen styrka. Björn Bergström, Långvind, fortsätter som ordförande, Jörgen Bengtson, Långvind, som vice ordförande, Dagmar Thullberg, Stockholm, som sekreterare och Peter Anderzén, Sollentuna, som kassör. Nytt för i år är att föreningen har inrättat ett arbetsutskott bestående av Bergström, Bengtson och Thullberg.

Övriga i styrelsen är Ulf Hillström, Gävle, Eric Markgren, Hudiksvall, och Lennart Sundberg, Hudiksvall.

Fyra suppleanter, som liksom de ordinarie ledamöterna har specifika funktioner i styrelsen, deltar också aktivt i styrelsearbetet: Margaretha Holmgren, Västerås, Rolf Eriksson, Uppsala, Lena Eriksson, Saltsjöbaden, Owe Tollbring, Norrtälje, och Britta Englund, Långvind.

En mångårig ledamot, Bernt Söderman, Gävle, och en suppleant, Svante Backman, Långvind, lämnade styrelsen.

Revisorer blev samma som förra året, Håkan Granath, Saltsjö-Boo, och Helene Kjällman (tidigare Olsson), Uppsala. Revisorssuppleanter blev Anette Björkman, Enånger, nyval, och Marcela Arosenius, Stockholm, omval.

Mångåriga revisorn Kersti Karjel Dennemo, Sundsvall, avgick som revisorssuppleant.

Valberedningen - Kurt Jansson, Sandviken, Birgitta Sjöberg, Västerås, och Leif Hellström, Långvind - fick förnyat förtroende.

Jörgen Bengtson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelanden
13 augusti 2003

Bergström och Bengtson
i ledningen för Långvind

Långvinds samfällighetsförening, Gävleborgs största med 439 delägande fastigheter, har fått ny ledning. Björn Bergström, Långvind, tar över som ordförande och Jörgen Bengtson, Hudiksvall, som vice ordförande. Peter Anderzén, Sollentuna, fortsätter som kassör. Ny på sekreterarposten är Dagmar Thullberg, Stockholm. Övriga i styrelsen är Lennart Sundberg, Hudiksvall, Eric Markgren, Hudiksvall, och Bernt Söderman, Gävle.

Stämman, som för första gången hölls i nyrenoverade kolhuset i Långvindsbruk, valde om fyra gamla suppleanter, Ulf Hillström, Gävle, Owe Tollbring, Norrtälje, Leif Hellström, Långvind, Lena Eriksson, Saltsjöbaden, och nyvalde Margaretha Holmgren, Västerås.

Revisorerna fick förnyad förtroende: Karl Englund, Västerås, och Kersti Dannemo-Karjel, Sundsvall, ordinarie revisorer, Ann-Christin Gidlöf, Vallentuna, och Håkan Granath, Saltsjö-Boo, suppleanter.

Avgående ordförande Tord Ungh fick förtroendet att ingå i föreningens valberedning tillsammans med Kurt Jansson, sammankallande, och Birgitta Sjöberg. Lena Husén lämnade styrelsen och sekreterarsysslan efter fem år.

Långvind växer, mätt i både antal bebyggda fastigheter, boende och funktioner.

Långvind har i dag 303 bebyggda tomter och 36 bofasta invånare fördelade på 21 hushåll. Antalet permanentboende är ungefär dubbelt så många som för tio år sedan. Antalet fritidshushåll har också ökat i takt med att flera tomter blivit bebyggda.

Under de senaste tio åren har samfälligheten utvidgat och rustat upp sommarbutiken och parkeringsplatsen, byggt ny bangolfbana, beachvolleyplan, boulebana och lekpark, förbättrat badplatserna i Snäcken, Kråknäs och Byhedssjön, rustat upp båthamnen i Saltpannan och tennisbanorna, anlagt gångstigar och rastbord, börjat parkgallra skogen och medverkat till inplantering av fisk i Byhedssjön.

Jörgen Bengtson