Historia - Långvind


1965
Bilhandlare Ivar Andersson, Hudiksvall, köper dagens Långvind från Långvinds bruk. Hans företag, Ivars Hus och fritidstomter AB, betalar 1 016 000 kronor för området. Det omfattar 414 hektar mark och 36 hektar vatten. I planerna ingår bland annat radhusbebyggelse på Älgstigen med näraliggande vägar, som dock överges.

1967
Hudiksvalls kommun fastställer den 21 juni 1967 byggnadsplanen för Långvinds fritidsområde, etapp 1. Planområdet omfattar 165 hektar med 340 tomter. Detaljplanen medger en byggyta på 125 kvadratmeter, varav huvudbyggnaden högst 100 kvadratmeter.

1968
Ivar Andersson sätter upp ett försäljningskontor på Snäcken vid en av stigarna från Snäckenvägen till naturreservatet. Han tar hjälp av Lennart Liw, Svensk fastighetsförmedling i Hudiksvall, för att sälja tomter. Vanligaste hus kommer från hälsingska Hälsingestugan och norska Trybohus, som även bygger ett visningshus. Bredvid kontoret öppnar en kiosk.

1969
De första husen börjar byggas på Tjäderstigen. Långvinds fritidsområdet växer upp steg för steg, med fyra stigar som får den första bebyggelsen: Tjäderstigen, Falkstigen, Orrstigen och Renlavsstigen.

1972
Långvinds vägsamfällighet bildas. Samfälligheten ansvarar för vägarna i fritidsområdet. En äldre samfällighet, Snäckenvägens vägsamfällighet, sköter vägen från länsvägen vid Långvindsbruk genom fritidsområdet vidare ut till Korsholmen. Området får också sin första småbåtshamn detta år, förlagd till området strax norr om Saltpannan på mark föreningen hyr av Långvinds bruk.

1973
En samfällighetsförening bildas för vattenförsörjning, bastu och tennisbana. Denna gemensamhetsanläggning (GA) blir den första i Långvinds samfällighetsförening.

1976
Hudiksvalls kommun fastställer 1967 en byggnadsplan för Korsholmen, Långvinds fritidsområde, etapp 2. Planområdet omfattar 130 hektar med 309 tomter, varav 99 är avstyckade; av dessa är 21 bebyggda. Samtliga tomter har vintervatten via samfälligheten. Gemensamhetsanläggning 3 (GA 3) består av vägar och vattenledningar på Korsholmen.

1978
Länsstyrelsen inrättar ett naturreservat på rullstensåsen som löper ut på en smal udde i Bottehavet vid Snäcken. Vegetationen är särpräglad med grova martallar och ett tunt marktäcke av mossor, lavar och bärris. Reservatet är på sex hektar.

1982
Eva Lorendahl, med fritidshus i området, öppnar en sommarbutik i den byggnad som Långvinds samfällighetsförening uppfört i områdets centrum.

1986
Långvinds samfällighetsförening köper omgivande skogsmark från konkursboet A-tomter i Bromma. Marken omfattar 142 hektar, varav 98 hektar produktiv skog, 34 hektar övrig mark, 6 hektar naturreservat och 4 hektar vatten.

1988
Långvind får en bangolfanläggning med tolv banor, och en båtklubb, Dragösvikens båtklubb. Klubben, som inte ingår i samfällighetsföreningen, hyr mark av föreningen för den hamn klubben har i Dragösviken. Samma år inrättar Långvinds samfällighet, som en följd av sitt skogsköp två år tidigare, en skogsbruksplan.

1989
Långvinds samfällighetsförening får genom en ny lantmäteriförrättning utvidgat ansvar. Vägföreningen går upp i Gemensamhetsanläggning 1 (GA 1).

1991
Bastun byggs om till klubbstuga, sedan driftskostnaden ökat och intresset för bastubadande minskat. Föreningen får en möteslokal, som styrelsen använder för möten och härbärgerar föreningens arkiv. Medlemmar kan hyra lokalen. Stugan har kök, vatten och utomhusdusch. Långvinds bruk bildar ett aktiebolag för skogsdriften. Bruket är fortsatt personlig egendom.

1996
Långvinds samfällighetsförening årsstämma beslutar med röstsiffrorna 24 mot 14 att avslå förslaget om utbyggnad av vintervattenledning och att inte utreda frågan vidare. Därmed avförde i praktiken föreningen frågan om vintervatten i hela området från dagordningen.

1997
Långvind får ett flertal campingbord vid de två havsbaden, Snäcken och Kråknäs, och på flera andra platser. Telefonkiosken vid sommarbutiken avvecklas. Skriften "Strövtåg - Naturen vid Långvind" publiseras.

1999
Länsstyrelsen beslutar att upprätta ett förordnandeområde vid Fäbodviken med bland annat skyddat fiske.

2002
Långvind får en fiskeförening i Byhedsjön, som inte ingår i samfällighetsföreningen. Samfälligheten har avtal med Långvinds bruk om tio års arrende av Byhedsjön. Fiskeföreningen planterar ut fisk och ställer, tillsammans med frivilliga i samfällighetsföreningen, i ordning vindskydd och grillplats på sjöns norra sida.

2003
Badet vid Byhedsjön får toalett; sedan tidigare finns campingbord. Samma år sätter Länsstyrelsen upp nytt stängsel runt naturreservatet och förser det med nya informationsskyltar. 

2006
Samfällighetens hemsida "Långvind.se" lanseras. Lill-Babs uppträder på Långvindsdagen.

2007
Mikael Pettersson tar över sommarbutiken.

2009
Ett vintervattenprojekt presenteras och diskuteras vid ett möte i maj månad.

2014
Vintervattenprojektet, etapp 1, startas under hösten. I samband med grävningarna läggs även fiber fram till tomtgräns. En facebook-grupp "Långvinds Samfällighet" lanseras.

2016
Vintervatten och fiber genomförs i etapp 2. Nattbevakning av båthamnar inleds för att förhindra stölder av båtar och motorer.

2019
Snäckenvägens samfällighet och Långvinds samfällighet fusioneras.

2020
Corona-pandemin omöjliggör ett normalt midsommarfirande. Vissa stugägare tillbringar mer tid än någonsin i Långvind medan andra inte har möjlighet att komma överhuvudtaget. Årsstämman hålls sent i augusti utomhus vid Sommarbutiken.

2020
Långvinds samfällighet är Gävleborgs största samfällighetsförening med 439 delägande fastigheter, varav 340 i etapp 1 (Långvind) och 99 i etapp 2 (Korsholmen).
Av 439 fastigheter är 341 bebyggda (januari 2020). Av dessa finns 297 i Långvind och 44 på Korsholmen. Av de obebyggda tomterna finns 43 i Långvind och 55 på Korsholmen.

2021
En ny, uppdaterad hemsida för Långvinds samfällighetsförening lanseras i juni 2021.

2023
Elin Eriksson tar över sommarbutiken.


Elva ordföranden sedan starten
Långvinds samfällighetsförening har haft följande styrelseordförande sedan tillkomsten 1973:

 • Anders Kjällman 2015-
 • Torbjörn Englund, 2008-2015
 • Björn Bergström, 2003-2008
 • Tord Ungh, 1999-2003
 • Stefan Jonäng, 1988-1999
 • Sven Sjöberg, 1981-1988
 • Birgitta Sjöberg, 1980-1981
 • Lars-Göran Lantz, 1979-1980
 • Bengt Espling, 1976-1979
 • Håkan Zetterberg, 1975-1976
 • Gunnar Fahlén, 1974-1975
 • Frank Werneman, 1973-1974.