Fastighetsägare inom GA2

2013-07-30 14:34:15

Pga att det var oklart om villkoren för att få vintervatten före förrättningsmötet den 17 juni samt att styrelse och medlemmar inte fick någon tydlig information från lantmäteriet före förrättningen om att svaren på enkäten skulle ligga till grund för andelstal för anläggning av vintervatten i andelslängden för ga:2, dvs att respektive fastighet som sagt ja ska ha rätt att få vintervatten till tomtgräns, har vi kommit överens med lantmäteriet om följande: - Anmälningar om vintervatten som inkommer till kassören senast den 15 december 2013 kommer inte att belastas med någon registreringsavgift utan behandlas som ingående i årets förrättningsbeslut. - För anmälningar som inkommer fr o m nästa år kommer fastighetsägarna att i vanlig ordning belastas med en registreringsavgift som uppgår till 2500 kr plus 500 – 200 kr per fastighet (lägre avgift per fastighet ju fler som anmäls samtidigt). Dessutom tillkommer ackumulerad skillnad i fondering uppräknad med ränta enligt tidigare information. - Samtliga anmälningar skall skickas in till kassören som samlar in blanketterna (se fliken Föreningen/Vintervatten) och gör en anmälan till lantmäteriet en gång i slutet av varje år. Kassörens adress är fr o m 1 augusti: Sven Sjöberg, Storsegelgatan 4, 72348 Västerås. V g ange e-post-adress eller telefonnummer i anmälan så att kassören kan bekräfta att han mottagit anmälan. Styrelsen
Tillbaka